Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

Se consideră control orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control la faţa locului şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii prin poştă, inclusiv prin poşta electronică, sau prin telefon, informaţie pe care aceasta, în virtutea legii, nu este obligată să o ofere periodic.

Legea despre controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (p.2 art.1) reglementează:

- organizarea şi desfăşurarea controlului;

- stabilirea principiilor fundamentale ale controlului;

- stabilirea procedurii de efectuare a controlului.

Dispoziţiile prezentei legi nu se extind asupra:

- activităţii organelor de urmărire penală;

- controlului resurselor financiare publice şi asupra administrării patrimoniului public, care sînt reglementate de legi speciale controlului efectuat în domeniul fiscal, vamal şi financiar (bancar şi nebancar).

Atragem atenţia asupra faptului că, printre alte prevederi care includ principiile de bază ale controlului, legea prevede:

- evidenţa tuturor acţiunilor şi actelor de control;

- dreptul de a contesta orice fapt sau orice act al controlorului şi de a repara prejudiciul cauzat;

- neadmiterea interesului patrimonial al controlorului prin excluderea defalcării directe în bugetul organului de control respectiv a resurselor financiare provenite din sancţiunile pecuniare;

- neadmiterea afectării şi/sau suspendării activităţii persoanei supuse controlului.

Organul de control este în drept să efectueze controlul asupra persoanei supuse controlului doar în cazul când, acesta dispune de competenţele corespunzătoare şi respectă toţi termenii stabiliţi al controlului realizat. Organul de control este în drept să efectueze controlul doar în privinţa aspectelor ce ţin de competenţa sa exclusivă, stabilită expres de lege, şi care nu sânt supuse controlului de alte organe de control.

Unul şi acelaşi organ de control nu este în drept să exercite controlul asupra uneia şi aceleiaşi persoane mai mult decât o dată într-un an calendaristic. Organele de control nu sânt în drept să modifice graficul controalelor planificate şi/sau să efectueze controale planificate în cazul în care acestea nu au fost incluse în grafic, cu toate acestea, el nu se referă la Controlul inopinat.

Organul de control va expedia persoanei supuse controlului un exemplar al deciziei de control astfel încât între momentul primirii efective a exemplarului şi momentul începerii controlului să treacă cel puţin 5 zile lucrătoare. Termenul prevăzut nu se aplică în cazul în care există temeiuri pentru efectuarea unui control inopinat, în acest caz decizia de control, se înmânează, contra semnătură, persoanei care urmează a fi supusă controlului cel târziu la începutul controlului.

Controlul inopinat nu poate fi desfăşurat în baza informaţiilor neverificate şi/sau provenite dintr-o sursă anonimă, precum şi în cazul când există orice alte modalităţi directe sau indirecte de obţinere a informaţiei necesare. Controlul se efectuează în temeiul deciziei conducătorului organului de control.

Decizia de control va conţine:

- denumirea (numele) persoanei supuse controlului;

- tipul controlului şi scopul acestuia;

- temeiul efectuării controlului, în cazul controalelor inopinate;

- aspectele ce urmează a fi examinate în cadrul controlului;

- numele complet al controlorului (controlorilor);

- termenul de efectuare a controlului;

- perioada de activitate supusă controlului.

Controlorul are dreptul să înceapă controlul doar în cazul când sânt respectate condiţiile menţionate în art. 21 a legii curente. Controlul poate fi exercitat doar de controlorul (controlorii) specificat expres în delegaţia de control. Indiferent de temeiul invocat şi de tipul controlului, acesta nu poate fi efectuat şi delegaţia de control nu mai este valabilă la expirarea a 10 zile calendaristice.

În cazul controalelor inopinate, termenul de 10 zile poate fi prelungit cu încă 10 zile de către conducătorul organului de control în baza unei decizii motivate, care poate fi contestată de către persoana supusă controlului. Legea despre controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător prevede drepturi şi obligaţiuni, asupra organelor de control cât şi persoanei controlate.

Controlorul este în drept (art. 23):

- să pătrundă în orice încăpere utilizată de întreprinzător în activitatea sa, cu excepţia domiciliului, în cazul când lipseşte permisiunea posesorului legal. În caz de necesitate, controlorul va putea intra în domiciliu sau în încăperea asimilată domiciliului doar cu asistenţa poliţiei, în condiţiile legii;

- să ceară informaţii, certificate, licenţe, autorizaţii şi alte documente obligatorii, relevante obiectului controlului;

- să facă copii de pe documentele originale care îi sânt prezentate sau pe care le depistează. În cazul când copiile nu pot fi făcute la locul controlului sau când acestea nu pot fi asigurate de persoana controlată, controlorul are dreptul să ridice purtătorii de informaţie contra unei recipise prin care el se obligă să le restituie;

- să inspecteze şi să măsoare bunuri, să preleveze mostre din ele, cu perfectarea actului de prelevare a mostrelor. În acest scop, controlorul are dreptul să deschidă pachete, ambalaje, să rupă sigilii. Dacă bunurile nu pot fi inspectate, măsurate sau dacă din ele nu pot fi prelevate mostre la locul controlului, controlorul are dreptul să ridice bunurile respective contra unei recipise pe care o înmânează persoanei supuse controlului;

- să inspecteze mijloacele de transport doar în cazul când deţine informaţii că în ele se află bunuri care constituie obiectul controlului.

Controlorul este în drept (art. 24):

- să informeze persoana supusă controlului despre drepturile şi obligaţiile acesteia;

- să pună la dispoziţia persoanei supuse controlului, în formă electronică ori pe suport de hîrtie, toate documentele normative şi actele normative ce vor fi utilizate în cadrul controlului şi în a căror bază se efectuează controlul; să acorde suportul necesar persoanei supuse controlului pentru înţelegerea deplină a prevederilor documentelor normative şi actelor normative în a căror bază se efectuează controlul;

- să aprecieze obiectiv şi echidistant toate aspectele ce ţin de efectuarea controlului;

- să asigure integritatea bunurilor şi a documentaţiei persoanei supuse controlului;

- să facă, la începutul controlului, înscrierile de rigoare în condica de înregistrare a controalelor;

- să prezinte legitimaţia de serviciu persoanei supuse controlului şi să-i permită să ia cunoştinţă de aceasta;

- să nu divulge conţinutul documentelor şi al informaţiilor de care a luat cunoştinţă în procesul efectuării controlului, decât în cadrul colaborării cu alte organe de control;

- să anexeze la actul de control orice documente sau copii ale acestora şi explicaţii în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia;

- să întocmească actul de control şi să înmâneze persoanei supuse controlului un exemplar al acestuia.

Controlorul nu este în drept (art. 24):

- să solicite şi să examineze documente şi informaţii ce nu ţin de competenţa sa şi nu sînt relevante obiectului controlului;

- să verifice aspecte care, conform legii, sânt obiectul controlului altor organe de control;

- să efectueze, în cazul controlului inopinat, controale în lipsa reprezentanţilor persoanei supuse controlului. Această interdicţie îşi pierde efectul la expirarea a 3 zile lucrătoare cerute pentru sosirea reprezentanţilor;

- să solicite persoanei supuse controlului resurse (încăperi, transport, tehnică de calcul, copiatoare, rechizite de birou etc.) şi să se folosească de acestea fără acordul persoanei în cauză.

Persoana supusă controlului este în drept (art. 25):

- să verifice delegaţia de control, mandatul de control şi să ia cunoştinţă de legitimaţia de serviciu a controlorului;

- să fie informată referitor la drepturile şi obligaţiile sale;

- să conteste acţiunile controlorului (controlorilor);

- să prezinte dovezi şi explicaţii în favoarea sa;

- să ceară anexarea la actul de control a oricăror documente sau copii ale acestora, pe care are dreptul să aplice semnătura şi să dea explicaţii în scris, precum şi să ceară includerea în actul de control a menţiunilor cu privire la unele fapte sau drepturi/obligaţii;

- să solicite o singură dată, în cazuri temeinic justificate, organului de control suspendarea sau amânarea controlului pentru o altă perioadă în cazul în care efectuarea controlului va afecta funcţionarea sa normală sau va duce la suspendarea activităţii sale ori în cazul în care, din considerente obiective, ea nu poate fi supusă controlului; să ia cunoştinţă de actul de control şi de procesele-verbale de constatare, întocmite în cadrul controlului;

- să asiste personal sau prin reprezentantul său în procesul controlului.

Persoana supusă controlului este obligată (art. 26):

- să prezinte documentele şi informaţiile ce ţin direct de obiectul controlului, solicitate de controlor (controlori) în vederea efectuării controlului; să deţină condica de înregistrare a controalelor efectuate de organele de control;

- să permită accesul controlorilor în încăperile sale de serviciu pe parcursul programului de lucru; să asigure, în cazul controalelor planificate, prezenţa conducătorului său (adjunctului acestuia) sau a conducătorului subdiviziunii sale responsabile de aspectele ce ţin de controlul în cauză.

În cazul controalelor inopinate, va asigura prezenţa persoanelor menţionate imediat ce va fi posibil în virtutea circumstanţelor obiective. Persoana supusă controlului şi angajaţii acesteia, în limitele competenţei, au obligaţia de a coopera cu controlorul şi de a contribui la exercitarea drepturilor acestuia. Persoana supusă controlului care, în virtutea prevederilor legii, este ţinută de o obligaţie de confidenţialitate poate refuza cooperarea doar în limita şi în măsura în care cererea controlorului intră în conflict cu obligaţia de confidenţialitate.

Orice constatare a unui fapt, care ulterior nu poate fi probat sau care împiedică efectuarea controlului (lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a prezenta documentaţia solicitată etc.), stabilit de controlor (controlori) în procesul efectuării controlului, va fi consemnat în procesul-verbal de constatare, semnat de controlor (controlori) şi de reprezentantul persoanei supuse controlului sau, în caz de refuz ori de imposibilitate a prezenţei acestuia, de cel puţin 2 martori.

În cazul în care în cadrul controlului efectuat de organul de control se constată încălcări ale legislaţiei, organul în cauză emite în adresa persoanei supuse controlului o prescripţie privind înlăturarea acestor încălcări. Prescripţia se înmânează contra semnătură persoanei supuse controlului ori se expediază prin scrisoare recomandată. Persoana supusă controlului este obligată să înlăture încălcările indicate în prescripţie în termen de cel mult o lună de la data înmânării acesteia contra semnătură sau de la data expedierii ei prin scrisoare recomandată ori în alt termen, mai mic, stabilit expres în prescripţie.

La expirarea termenului stabilit, persoana supusă controlului va prezenta organului care a emis prescripţia confirmările de rigoare privind înlăturarea încălcărilor legislaţiei. În cazul în care persoana supusă controlului nu înlătură încălcările legislaţiei în termenul stabilit, organul de control este obligat să emită repetat prescripţia, cu stabilirea unui nou termen de până la o lună de la expirarea termenului fixat în prima prescripţie.

În cazul în care nu vor fi înlăturate încălcările legislaţiei în termenul stabilit, după emiterea repetată a prescripţiei, organul de control care a emis prescripţia aplică faţă de persoana în cauză sancţiunile prevăzute de legislaţie. În cazul în care este constatată înlăturarea încălcărilor respective, persoana supusă controlului este liberată, total sau parţial, de sancţiunea de care era pasibilă conform legii.

Controlorul întocmeşte un proces-verbal de aplicare a sancţiunii imediat după emiterea actului de control, în cazul existenţei unui pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru ordinea publică ori în cazul în care a fost depistat un prejudiciu evident cauzat persoanelor terţe în urma încălcărilor.

Lista organelor abilitate cu dreptul de a iniţia controale şi de a acorda mandate de control în domeniile aferente este expusă în anexa la prezenta lege.

Textul integral al Legii îl puteţi găsi la următoarea adresă : În limba rusă | În limba de stat

Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 131 din 08.06.2012 despre controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

Publicată în Monitorul Oficial Nr.181-184 din 31.08.2012. Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării


 

Legea pentru modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova

Prin Legea pentru modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova, nr.208 din 17.11.2016 (care va intra în vigoare la 16.03.2017), a fost modificată mărimea unei unități convenționale, astfel că, începînd cu data de 16.03.2017 o unitate convențională va fi egală cu 50 lei, ceea ce va determina modificarea esențială a mărimii amenzilor aplicate.

Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi

În temeiul art.41 alin.(1) lit.c) şi art.46 alin.(6) lit.f) din Legea concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.667), în vederea transpunerii prevederilor Comunicării Comisiei privind măsurile corective admisibile în temeiul Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului şi în temeiul Regulamentului (CE) nr.802/2004 al Comisiei (2008/C 267/01), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C-267/1 din 22 octombrie 2008, Plenul Consiliului Concurenţei a aprobat Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi.Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi transpune prevederile Comunicării Comisiei privind măsurile corective admisibile în temeiul Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului şi în temeiul Regulamentului (CE) nr.802/2004 al Comisiei (2008/C 267/01), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C-267/1 din 22 octombrie 2008.

Regulamentul de gestionare a documentelor electronice

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la semnătura electronică și documentul electronic. Legea stabilește statutul juridic al semnăturilor electronice și a documentelor electronice, inclusiv cerințele de bază pentru valabilitatea acestora, precum și cerințele de bază pentru serviciile de certificare. (Legea privind semnătura electronică și documentul electronic №91 din 29.05.2014).

Modificări şi completări la Legea privind comerţului interior

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legi, care prezintă modificări şi completări în articolul 8 a Legii privind comerţul interior. (Legea Nr 41 din 21.03.2013 privind introducerea modificărilor în unele acte legislative şi legea Nr. 42 din 21.03.2013 privind introducerea modificărilor şi completărilor în articolul 8 a Legii privind comerţul interior Nr. 231 din 23 septembrie 2010).

Legea privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Crearea unui cadru juridic adecvat pentru a proteja interesele economice ale consumatorilor prin interzicerea și prevenirea utilizării unor condiții ilegale al Contractelor încheiate între comercianți și consumatori (Act al Parlamentului, cu privire la condiții ilegale în contractele încheiate cu consumatorii Nr. 256 din 09.12.2011).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.