Statele de personal pentru anul 2015

Stimaţi Domni,

Ataşat Vă expediem modelul Statelor de personal. Vă reamintim, că în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 lit. c) al Codului Muncii al Republicii Moldova, angajatorul este obligat să aprobe, în prima lună a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unităţii şi, în termen de 2 luni de la data aprobării acestora, să prezinte (în formă scrisă sau electronică), un exemplar al statelor de personal inspecţiei teritoriale de muncă în a cărui rază de competenţă este amplasată unitatea. Reieşind din aceasta, compania este obligată să aprobe Statele de personal pînă la data de 31 ianuarie 2014 şi este obligat, în termen de două luni din momentul aprobării să o prezinte la Inspecţia Muncii.

Nerespectarea acestei obligaţii atrage după sine, conform prevederilor alin. 1 al art. 55 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova, aplicarea unei amenzi în mărime de la 4000 la 7000 lei pentru persoana cu funcţie de răspundere şi de la 7000 la 9000 lei pentru persoana juridică.

De asemenea Vă reamintim, că în conformitate cu prevederile art. 50 al Legii cu privire la societăţile cu răspundere limitată, asociaţii se convoacă de către administrator în adunări generale ordinare cel puţin o dată pe an. Data şi locul desfăşurării adunării generale ordinare a asociaţilor se stabilesc de către administrator, dar aceasta poate avea loc nu mai devreme de 30 de zile şi nu mai tîrziu de 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Neconvocarea adunării generale ordinare a asociaţilor în termenul stabilit constituie temei pentru eliberarea înainte de termen a administratorului.

Adunarea generală ordinară a asociaţilor adoptă, în mod obligatoriu, hotărîri în chestiunile indicate la art.49 alin.(1) lit.f), g) şi h), şi anume:

f) aprobarea dărilor de seamă ale consiliului societăţii, a rapoartelor cenzorului sau a avizelor auditorului independent;

g) aprobarea bilanţului contabil anual;

h) adoptarea hotărîrii privind repartizarea între asociaţi a profitului net.

Pe aceste chestiuni nu pot fi adoptate hotărîri prin corespondenţă.

Adunarea generală trebuie să fie desfăşurată în perioada între 31 ianuarie - 31 martie.

Modelul Statelor de personal poate fi găsit aici.


 

Cu privire la transferul unei zile de odihnă din anul 2016

În conformitate cu prevederile alineatului (5) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova Nr.154-XV din 28 martie 2003 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 867 din 18.12.2015, este considerată zi de odihnă: - 7 martie.

Cu privire la zilele de odihna în luna aprilie 2015

În conformitate cu prevederile alineatului (1) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova Nr.154-XV din 28 martie 2003 sunt considerate zile de sărbătoare nelucrătoare: 12, 13 şi 20 aprilie 2015

Hotărâre cu privire la zilele de odihnă în luna ianuarie 2014

În conformitate cu prevederile alineatului (5) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova Nr.154-XV din 28 martie 2003 zile de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu, sânt:


1 ianuarie – Anul Nou;


7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);

Modificarea cuantumul-ui minim garantat al salariului în sectorul real al economiei

Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia care, introduce modificări în Hotărârea Guvernului Nr. 165 din 9 martie 2010. „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”.(Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului Nr. 165 din 9 martie 2010).

Hotărîre cu privire la zilele de odihnă în anul 2013

Hotărârea parlamentului cu privire la zilele de odihnă în anul 2013. (Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 123 din 14.02.2013).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.