Legea privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 256 se interzice comercianților includerea termenilor ilegale în contractele încheiate cu consumatorii (persoane fizice).

De asemenea, orice acord trebuie să conțină un clauzele contractuale clare și lipsite de ambiguitate, înțelegerea cărora nu necesită cunoștințe speciale.

Dacă există vreo îndoială cu privire la importanța condițiilor, predomina cea mai favorabila interpretarea pentru consumator.

Condiția acordului, ne discutata individual cu consumatorul, este ilegală, dacă ea însăși sau împreună cu alte prevederi ale contractului, in încălcarea cerinței de bună credință provoacă un dezechilibru semnificativ între drepturile părților și obligațiile care decurg din contract, în detrimentul consumatorului.

Sunt considerate abuzive clauzele care au ca obiect sau efect:

 a. excluderea sau limitarea răspunderii prevăzute de lege a comerciantului în cazul decesului consumatorului sau al vătămării lui corporale şi/sau al deteriorării bunurilor lui materiale ca urmare a acţiunii sau a inacţiunii comerciantului;

 b. excluderea sau limitarea drepturilor prevăzute de lege ale consumatorului faţă de comerciant sau faţă de o altă parte, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale ori al îndeplinirii necorespunzătoare a oricăreia dintre obligaţiile contractuale de către comerciant, inclusiv a opţiunii de a compensa o datorie către comerciant cu o creanţă pe care consumatorul o poate avea împotriva acestuia;

 c. încheierea unui acord care creează obligaţii pentru consumator şi prin care furnizarea de servicii de către comerciant este supusă unei condiţii a cărei îndeplinire depinde doar de voinţa acestuia din urmă;

 d. acordarea permisiunii comerciantului de a reţine sumele plătite de consumator, în cazul în care acesta din urmă decide să nu încheie contractul sau să nu îl execute, fără a se prevedea dreptul consumatorului de a primi o compensaţie în sumă cel puţin echivalentă de la comerciant, dacă acesta este partea ce rezoluţionează ori reziliază contractul, după caz;

 e. solicitarea de la orice consumator care nu şi-a îndeplinit obligaţia să plătească drept compensaţie o sumă disproporţionată în raport cu prejudiciul cauzat de neonorarea obligaţiilor contractuale;

 f. acordarea dreptului comerciantului de a rezoluţiona sau, după caz, de a rezilia la discreţia sa contractul, în timp ce consumatorului nu i se acordă aceeaşi posibilitate, sau acordarea permisiunii comerciantului de a reţine sumele plătite pentru bunuri/servicii care nu au fost încă furnizate/prestate de către acesta, în cazul în care comerciantul este cel care reziliază contractul;

 g. acordarea posibilităţii comerciantului de a rezilia un contract cu durată nedeterminată fără un preaviz în termen rezonabil în formă scrisă, cu excepţia cazurilor în care există motive întemeiate de a face acest lucru;

 h. prelungirea automată a unui contract cu durată determinată, în cazul în care consumatorul nu şi-a exprimat intenţia de a-l prelungi, atunci când termenul stabilit pentru ca consumatorul să îşi exprime intenţia de a prelungi contractul este mai mic de 14 zile;

 i. obligarea irevocabilă a consumatorului de a respecta clauze cu care acesta nu a avut posibilitatea reală să se familiarizeze înainte de încheierea contractului;

 j. acordarea dreptului comerciantului de a modifica unilateral clauzele fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract;

 k. acordarea dreptului comerciantului de a modifica unilateral, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract sau prin referinţă la prevederile actelor normative în domeniu, orice caracteristici ale produsului sau ale serviciului care urmează să fie furnizat;

 l. prevederea ca preţul bunurilor să fie stabilit în momentul livrării sau acordarea de posibilităţi comerciantului să mărească preţul acestora fără să îi acorde consumatorului dreptul corespunzător de a rezilia contractul, în cazul în care preţul final este nejustificat de mărit sau disproporţionat în raport cu preţul convenit la încheierea contractului, ţinîndu-se cont de circumstanţele obiective care au determinat comerciantul să modifice preţul;

 m. acordarea dreptului comerciantului de a stabili dacă bunurile sau serviciile furnizate sînt conforme cu contractul sau acordarea acestuia a dreptului exclusiv de a interpreta orice clauză din contract;

 n. limitarea obligaţiei comerciantului de a respecta angajamentele asumate de către intermediarii sau de către reprezentanţii acestuia sau asumarea angajamentelor de către acesta, cu condiţia respectării unei anumite formalităţi neprevăzute în mod expres de lege;

 o. obligarea consumatorului să îşi îndeplinească toate obligaţiile, chiar în cazul în care comerciantul nu îşi respectă obligaţiile corelative;

 p. acordarea posibilităţii comerciantului de a îşi cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de contract, în cazul în care această acţiune poate servi la reducerea garanţiilor pentru consumator, fără acordul acestuia din urmă;

 q. excluderea sau obstrucţionarea dreptului consumatorului de a intenta acţiune în instanţă judecătorească sau de a exercita orice alt drept prevăzut de lege, în special prin obligarea consumatorului de a soluţiona orice litigiu exclusiv prin arbitraj, care nu este reglementat de dispoziţiile legale, restricţionând în mod nejustificat dovezile aflate la dispoziţia consumatorului sau impunându-i sarcina probei care, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, trebuie să îi revină altei părţi la contract;

 r. limitarea răspunderii comerciantului pentru defectele ascunse ale produselor şi/sau ale serviciilor;

 s. acordarea posibilităţii comerciantului de a restricţiona transferul de garanţie la recomercializarea produsului de către consumatorul iniţial;

 t. impunerea unui termen consumatorilor mai mic decât cel prevăzut de lege pentru notificarea comerciantului despre anumite defecte ale produsului sau ale serviciului;

 u. condiţionarea de către comerciant a prestării serviciului cu un anumit tip de mijloc de măsurare, deşi mijlocul de măsurare utilizat deja de consumator este legal;

 v. excluderea sau limitarea dreptului consumatorului de a rezoluţiona sau, după caz, de a rezilia contractul în cazul în care comerciantul:

     - a modificat unilateral clauzele contractuale în condiţiile stipulate la lit. j);

     - nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;

 w. exonerarea comerciantului de obligaţia prevăzută de lege de a soma consumatorul sau de a-i stabili un termen pentru executarea obligaţiilor contractuale.

Orice condiție necorespunzătoare, introdusa în astfel de contracte se considera nula din momentul semnării contractului.

În cazul contractelor care conțin termeni standard, comerciantul trebuie, la cererea consumatorului gratis sa-i acorde o copie a acordului propus, în scris - pe hârtie sau alt suport solid acceptabil pentru consumator.

Textul integral al Legii poate fi găsit la următoarea adresă: În limba rusă | În limba de stat

Legea a Parlamentului cu privire la condițiile ilegale în contractele încheiate cu consumatorii Nr. 256 din 09.12.2011, publicată în Monitorul Oficial Nr. 38-41/115, din 24.02.2012.

Legea intră în vigoare la trei luni de la data publicării (05/24/2012).


 

Legea pentru modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova

Prin Legea pentru modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova, nr.208 din 17.11.2016 (care va intra în vigoare la 16.03.2017), a fost modificată mărimea unei unități convenționale, astfel că, începînd cu data de 16.03.2017 o unitate convențională va fi egală cu 50 lei, ceea ce va determina modificarea esențială a mărimii amenzilor aplicate.

Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi

În temeiul art.41 alin.(1) lit.c) şi art.46 alin.(6) lit.f) din Legea concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.667), în vederea transpunerii prevederilor Comunicării Comisiei privind măsurile corective admisibile în temeiul Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului şi în temeiul Regulamentului (CE) nr.802/2004 al Comisiei (2008/C 267/01), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C-267/1 din 22 octombrie 2008, Plenul Consiliului Concurenţei a aprobat Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi.Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi transpune prevederile Comunicării Comisiei privind măsurile corective admisibile în temeiul Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului şi în temeiul Regulamentului (CE) nr.802/2004 al Comisiei (2008/C 267/01), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C-267/1 din 22 octombrie 2008.

Regulamentul de gestionare a documentelor electronice

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la semnătura electronică și documentul electronic. Legea stabilește statutul juridic al semnăturilor electronice și a documentelor electronice, inclusiv cerințele de bază pentru valabilitatea acestora, precum și cerințele de bază pentru serviciile de certificare. (Legea privind semnătura electronică și documentul electronic №91 din 29.05.2014).

Modificări şi completări la Legea privind comerţului interior

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legi, care prezintă modificări şi completări în articolul 8 a Legii privind comerţul interior. (Legea Nr 41 din 21.03.2013 privind introducerea modificărilor în unele acte legislative şi legea Nr. 42 din 21.03.2013 privind introducerea modificărilor şi completărilor în articolul 8 a Legii privind comerţul interior Nr. 231 din 23 septembrie 2010).

Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

La întâi martie 2013 intră în vigoare Legea despre controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. (Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 131 din 08.06.2012 despre controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.