Legea cu privire la implementarea Legii nr. 215 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova

Regulamentul privind procedura aplicării stampilei

Documentele de trecere a frontierei de stat ale străinilor se ştampilează sistematic la intrarea şi ieşirea din Republica Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 23 din Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova şi actele normative în vigoare.

Ştampila nu constituie dovada că a fost efectuat un control amănunţit. Aceasta face posibilă stabilirea datei şi locului când a avut loc trecerea frontierei de stat.

Ştampila are de asemenea drept scop să facă posibilă, ca în timpul controalelor efectuate la intrarea şi ieşirea din Republica Moldova, să fie verificat faptul dacă au fost respectate regulile de şedere a străinului în Republica Moldova.

Prin urmare, poliţiştii de frontieră ştampilează documentele de trecere a frontierei de stat, care permit străinilor să traverseze frontiera de stat, inclusiv în cazul relaxării controalelor.

De asemenea, se aplică o ştampilă pe documentul de trecere a frontierei de stat al străinului căruia i-a fost emisă o viză. Zona care poate fi citită optic nu se ştampilează.

Ştampila de intrare se aplică pe partea dreaptă a vizei, iar cea de ieşire în partea stângă a vizei. În mod excepţional, la cererea străinului şi dacă aplicarea ştampilei de intrare/ieşire poate cauza dificultăţi persoanei, ştampila poate fi aplicată pe certificatul privind confirmarea trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, stabilit conform anexei la prezentul Regulament (în continuare - certificat).

Certificatul se înmânează străinului. În cazul în care documentul de trecere a frontierei de stat permite străinului să treacă frontiera de stat, însă nu este posibilă aplicarea ştampilei, deoarece nu există pagini disponibile, poliţistul de frontieră foloseşte certificatul stabilit conform anexei la prezentul Regulament, pe care aplică ştampila.

Certificatul se înmânează străinului. Concomitent străinul este atenţionat despre necesitatea schimbării documentului de trecere a frontierei de stat.

Certificatul conţine:

1. denumirea şi amplasarea punctului de trecere a frontierei de stat;

2. data emiterii;

3. numele şi prenumele titularului documentului de trecere a frontierei de stat;

4. seria şi numărul documentului de trecere a frontierei de stat;

5. ştampila punctului de trecere a frontierei de stat;

6. numele, prenumele şi semnătura poliţistului de frontieră.

Dovada intrării şi ieşirii se efectuează printr-o ştampilă dreptunghiulară pentru intrare şi o ştampilă dreptunghiulară cu colţuri rotunjite pentru ieşire.

Ştampila conţine cel puţin următoarele elemente: denumirea ţării „Republica Moldova”, denumirea punctului de trecere a frontierei de stat, data traversării frontierei de stat, numărul de ordine a ştampilei şi o pictogramă care indică tipul punctului de trecere a frontierei de stat (auto, aerian, feroviar şi fluvial).

Regulamentul privind stabilirea procedurii de interdicție de intrare /ieşire din Republica Moldova

Poliţistul de frontieră decide cu privire la refuzul intrării sau ieşirii din Republica Moldova în conformitate cu prevederile Legii Nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova şi actele normative în vigoare.

În acest caz, poliţistul de frontieră completează formularul standard pentru refuzul intrării în Republica Moldova conform modelului stabilit sau formularul standard pentru refuzul ieşirii din Republica Moldova, conform modelului stabilit.

Persoana căreia i s-a aplicat măsura refuzului intrării sau ieşirii din Republica Moldova, semnează formularul şi primeşte o copie a formularului semnat.

Dacă persoana refuză să semneze formularul, poliţistul de frontieră indică motivul refuzului în formular la secţiunea „comentarii” şi eliberează o copie persoanei faţă de care a fost aplicată măsura respectivă.

În cazul aplicării măsurii de refuz al intrării în Republica Moldova, se aplică ştampila de intrare în paşaport, anulată printr-o cruce cu cerneală neagră care să nu poată fi ştearsă şi se scrie lîngă aceasta, în partea dreaptă, de asemenea cu cerneală care să nu poată fi ştearsă, litera/literele corespunzătoare motivului/motivelor refuzului intrării.

Lista literelor corespunzătoare motivului refuzului intrării este prezentată în formularul standard pentru refuzul intrării în Republica Moldova, conform modelului stabilit.

De asemenea, poliţistul de frontieră anulează viza prin aplicarea ştampilei cu înscripţia „ANULAT” în conformitate cu actele normative cu privire la vize. În acest caz, elementele optice ale colantului de viză, respectiv „efectul de imagine latentă” şi termenul „viza” se marchează cu o cruce, pentru a împiedica folosirea ulterioară a vizei în scopuri ilegale.

Poliţistul de frontieră informează imediat Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi autoritatea competentă pentru străini despre anularea vizei.

Viza se anulează conform actelor normative în vigoare, inclusiv în situaţia în care străinul:

a) a obţinut viză de intrare pe bază de documente sau de informaţii false;

b) a introdus ori au încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori au înlesnit transportul sau cazarea acestora;

c) a încălcat reglementările vamale sau cele ale frontierei de stat;

d) nu mai îndeplineşte condiţiile cerute la acordarea vizei;

e) nu respectă scopul pentru care i-a fost acordată viza de intrare;

f) după acordarea vizei, a fost declarat indezirabil. Străinul, căruia i s-a refuzat intrarea în Republica Moldova, este informat despre măsura aplicată în limba pe care acesta o înţelege.

Străinului, care solicită dreptul la azil sau la protecţie internaţională, nu i se poate refuza intrarea în Republica Moldova.

Textul integral al Hotărârii poate fi găsit la următoarea adresa: În limba rusă | În limba de stat 

Ordinul şefului Departamentului poliţiei de frontieră cu privire la implementarea Legii Nr..215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova Nr 121 din 08.11.2012 Monitorul Oficial 242/244 din 23.11.2012.

Ordinul întră în vigoare din momentul publicării.


 

Ajustarea Legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova

Reglementarea relațiilor juridice, organizatorice, administrative și a altor relații, care apar în procesul de trecere a frontierei de stat. (Legea Parlamentului privind frontiera de stat a Republicii Moldova Nr. 215 din 11.04.2011).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.