Legea cu privire la protecţia concurenţei în Republica Moldova

Legea Concurenței Nr. 183 este destinat să reglementeze relațiile legate de protecția, menținerea și promovarea concurenței de a promova interesele legitime ale consumatorilor.

În conformitate cu art. 10 din Legea Nr. 183 se consideră, că una sau mai multe societăți au poziție dominantă pe piața relevantă într-o situație în care cota lor sau cota combinată pe piaţa relevantă, înregistrate în perioada supusă analizei, mai mult de 50 la suta.

De asemenea Legea Nr. 183, în capitolul IV introduce conceptul de concentrare economica.

În conformitate cu art. 20 operațiunea de concentrare economică, are loc în cazul în care modificarea pentru o perioadă lungă de control are loc în rezultatul:

a. fuziunea a două sau mai multe întreprinderi anterior independente sau părți ale companiilor anterior independente;

b. achiziționarea de către una sau mai multe persoane care controlează deja cel puțin o întreprindere, sau de către una sau mai multe întreprinderi prin achiziționarea de titluri de valoare (acţiuni) sau de active, fie prin contract sau în alt mod, de control direct sau indirect asupra uneia sau mai multor întreprinderi sau părți ale acestora, inclusiv prin înființarea unei societăți în comun, care efectuează pe o perioadă lungă de timp, toate funcțiile unei entități economice independente.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea Nr. 183 cu privire la operațiunea de concentrare economică care urmează să fie evaluate și raportate Consiliului Concurentei înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra de afaceri totală realizată de către întreprinderile implicate în anul precedent, depăşeşte 25 milioane de lei, și există cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune , cifra de afaceri totală realizată în Republica Moldova pentru operațiunile de anul precedent 10 000 000 lei, la fiecare separat.

Consultantul atrage atenția asupra faptului că Legea în art. 54 stabilește dreptul de a cere Consiliului Concurentei informații în scris, precizând temeiul juridic și scopul solicitării, a declarat informațiile cerute, un termen rezonabil în care informațiile ar trebui furnizate, precum și să indice ca sancțiunile legale pentru omisiunea de a furniza informații sau furnizarea informaţiei inexacte, incomplete sau înșelătoare.

Întreprinderile și asociațiile întreprinderilor nu pot fi obligate să recunoască că au comis o încălcare, dar ei sunt obligați să răspundă la întrebări factuale și să furnizeze documente și informații, chiar dacă documentele și informațiile pot fi folosite împotriva lor sau a altei societăți pentru a stabili o încălcare.

Obligația de a furniza informațiile solicitate în numele întreprinderii sau al asociației de întreprinderi este deținută de proprietari sau de reprezentanți ai întreprinderilor comerciale sau asociații de întreprinderi, iar în cazul persoanelor juridice, precum și societăți și asociații care nu au statut juridic, - persoanele autorizate să le reprezinte prin lege sau prin statut.

De asemenea, în conformitate cu obligațiile sale, Consiliul Concurentei are dreptul de a intervieva orice persoană fizică sau juridică, cu consimțământul acestuia, în scopul de a obține informații privind obiectul investigației.

În cazul în care angajații Consiliului Concurenței doresc să intervieveze persoane, ei trebuie înainte de a ancheta să indice temeiul juridic (ordinea Plenului Consiliului Concurentei despre inițierea anchetei) și scopul studiului, intenția sa de a supraveghea și de a înregistra dreptul persoanei de a refuza anchetarea.

a) acte de gravitate mică: nivelul de bază se determină în sumă de până la 0,15 la sută din totalul cifrei de afaceri, în conformitate cu art. 67;

b) acte de gravitate moderată: nivelul de bază se determină la rata de 0,15 până la 0.25 la suta din totalul cifrei de afaceri, în conformitate cu art. 67;

c) acte grave: nivelul de bază se determină la rata de 0.25 până la 0.45 la sută din cifra de afaceri totală, în conformitate cu art. 67.

Decizii, regulamente și ordine ale Consiliului Concurentei pot fi atacate, în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea Nr. 183, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii direct la instanța de contencios administrativ competentă.

Textul integral al Legii poate fi găsit la următoarea adresă: În limba rusă | În limba de stat

Legea Parlamentului cu privire la legislația în domeniul concurenței Nr. 183 din 11.07.2012, publicată în Monitorul Oficial 193-197/667 din 14.09.2012.

Legea intră în vigoare de la data publicării, cu excepția dispozițiilor referitoare la aprobarea ofertei companiei obligațiilor care intră în vigoare de la 01.01.2015.

De la intrarea sa în vigoare, se consideră nulă:

Legea cu privire la limitarea activității monopoliste și dezvoltarea concurenței Nr. 906 din 01/29/1992

Legea de apărare a Concurenței Nr. 1103 din 30.07.2000.


 

Legea pentru modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova

Prin Legea pentru modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova, nr.208 din 17.11.2016 (care va intra în vigoare la 16.03.2017), a fost modificată mărimea unei unități convenționale, astfel că, începînd cu data de 16.03.2017 o unitate convențională va fi egală cu 50 lei, ceea ce va determina modificarea esențială a mărimii amenzilor aplicate.

Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi

În temeiul art.41 alin.(1) lit.c) şi art.46 alin.(6) lit.f) din Legea concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.667), în vederea transpunerii prevederilor Comunicării Comisiei privind măsurile corective admisibile în temeiul Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului şi în temeiul Regulamentului (CE) nr.802/2004 al Comisiei (2008/C 267/01), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C-267/1 din 22 octombrie 2008, Plenul Consiliului Concurenţei a aprobat Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi.Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi transpune prevederile Comunicării Comisiei privind măsurile corective admisibile în temeiul Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului şi în temeiul Regulamentului (CE) nr.802/2004 al Comisiei (2008/C 267/01), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C-267/1 din 22 octombrie 2008.

Regulamentul de gestionare a documentelor electronice

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la semnătura electronică și documentul electronic. Legea stabilește statutul juridic al semnăturilor electronice și a documentelor electronice, inclusiv cerințele de bază pentru valabilitatea acestora, precum și cerințele de bază pentru serviciile de certificare. (Legea privind semnătura electronică și documentul electronic №91 din 29.05.2014).

Modificări şi completări la Legea privind comerţului interior

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legi, care prezintă modificări şi completări în articolul 8 a Legii privind comerţul interior. (Legea Nr 41 din 21.03.2013 privind introducerea modificărilor în unele acte legislative şi legea Nr. 42 din 21.03.2013 privind introducerea modificărilor şi completărilor în articolul 8 a Legii privind comerţul interior Nr. 231 din 23 septembrie 2010).

Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

La întâi martie 2013 intră în vigoare Legea despre controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. (Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 131 din 08.06.2012 despre controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.