Modificări şi completări la Legea privind comerţului interior

Conform Legii Nr. 41 din 21.03.2013 privind introducerea modificărilor în unele acte legislative în partea (2) articolul 8 punctul e) care prevede achitarea produselor doar prin transfer este abrogat. Astfel, agenţii economici pot utiliza plata în numerar în activitatea lor comercială.

În noua redactare a legii sunt introduse următoarele noţiuni:

  • "comerciant" – persoană fizică sau persoană juridică autorizată să desfăşoare activităţi în domeniul comerţului;
  • "comerţ cu ridicata" – activitate desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în scopul revânzării acestora către alţi comercianţi sau utilizatori profesionali (producători agricoli, industriaşi, prestatori de servicii, meşteşugari);

În punctul a) partea (2) articolul 8 cuvântul „obligatoriu” se substituie cu cuvintele „după caz”, astfel în noua redactare este prevăzut că, „în cazul realizării produselor alimentare, unitatea comercială, după caz, trebuie să fie dotată cu aparatură frigorifică.

În punctul 5) articolul 273 a Codului Contravenţional a Republicii Moldova, cuvintele „atât cumpărătorul , cât şi” sunt excluse, astfel acest punct prevede „violarea regulilor comerţului interior, se pedepseşte cu o amendă pentru vânzător în mărime de la 50 până la 100 unităţi convenţionale în cazul persoanelor fizice şi în mărime de la 200 până la 400 unităţi convenţionale în cazul persoanelor juridice”.

Conform Legii Nr. 42 din 21.03.2013 privind introducerea modificărilor şi completărilor în articolul 8 Legea comerţului interior Nr. 231 din 23 septembrie 2010, în articolul 8 partea (4) punctele е), g), h) şi i) sunt abrogate. Astfel, sunt excluse următoarele cerinţe, înaintate comerţului combinat:

  • e) plata pentru produsele achiziţionate se efectuează în numerar sau prin transfer, la alegerea clientului, iar emiterea facturii fiscale trebuie să preceadă activarea certificatului de acces cu ajutorul unui aparat special, care permite identificarea clientului. Emiterea facturii şi achitarea ei se permite doar cu condiţia, ca sistemul electronic, administrat de comerciantul-vânzător, recunoaşte certificatul de acces a clientului, înregistrat în baza de date.;
  • g) suprafaţa comercială o constituie nu mai puţin de 3000 m2;
  • h) centrul comerţului combinat trebuie să fie dotat cu cel puţin 200 locuri de parcare;
  • i) în asortimentul produselor expuse spre vânzare trebuie să fie nu mai puţin de 15000 de denumiri;

Articolul 8 este completat de partea 5 cu următorul conţinut:

"(5) În cazul comerţului combinat plata pentru produsele achiziţionate se efectuează în numerar sau prin transfer, la alegerea clientului, iar emiterea facturii fiscale trebuie să preceadă activarea certificatului de acces cu ajutorul unui aparat special, care permite identificarea clientului. Emiterea facturii şi achitarea ei se permite doar cu condiţia, ca sistemul electronic, administrat de comerciantul-vânzător, recunoaşte certificatul de acces a clientului, înregistrat în baza de date".

Textul integral al Ordinului îl puteţi găsi la următoarea adresă :

Legea Parlamentului Nr.41 din 21.03.2013 privind introducerea modificărilor în unele acte legislative. Publicat în Monitorul Oficial Nr.75-81 din 12.04.2013. Legea curentă intră în vigoare din momentul publicării.

Legea Nr. 42 din 21.03.2013 privind introducerea modificărilor şi completărilor în articolul 8 privind comerţului interior Nr. 231 din 23 septembrie 2010.

Publicat în Monitorul Oficial №75-81 din 12.04.2013. Legea intră în vigoare din ziua publicării, cu excepţia dispoziţiei articolului I cu privire la completarea articolului 8 partea (5), care intră în vigoare din 1 ianuarie 2016.


 

Legea pentru modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova

Prin Legea pentru modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova, nr.208 din 17.11.2016 (care va intra în vigoare la 16.03.2017), a fost modificată mărimea unei unități convenționale, astfel că, începînd cu data de 16.03.2017 o unitate convențională va fi egală cu 50 lei, ceea ce va determina modificarea esențială a mărimii amenzilor aplicate.

Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi

În temeiul art.41 alin.(1) lit.c) şi art.46 alin.(6) lit.f) din Legea concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.667), în vederea transpunerii prevederilor Comunicării Comisiei privind măsurile corective admisibile în temeiul Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului şi în temeiul Regulamentului (CE) nr.802/2004 al Comisiei (2008/C 267/01), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C-267/1 din 22 octombrie 2008, Plenul Consiliului Concurenţei a aprobat Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi.Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi transpune prevederile Comunicării Comisiei privind măsurile corective admisibile în temeiul Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului şi în temeiul Regulamentului (CE) nr.802/2004 al Comisiei (2008/C 267/01), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C-267/1 din 22 octombrie 2008.

Regulamentul de gestionare a documentelor electronice

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la semnătura electronică și documentul electronic. Legea stabilește statutul juridic al semnăturilor electronice și a documentelor electronice, inclusiv cerințele de bază pentru valabilitatea acestora, precum și cerințele de bază pentru serviciile de certificare. (Legea privind semnătura electronică și documentul electronic №91 din 29.05.2014).

Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

La întâi martie 2013 intră în vigoare Legea despre controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. (Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 131 din 08.06.2012 despre controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător).

Legea privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Crearea unui cadru juridic adecvat pentru a proteja interesele economice ale consumatorilor prin interzicerea și prevenirea utilizării unor condiții ilegale al Contractelor încheiate între comercianți și consumatori (Act al Parlamentului, cu privire la condiții ilegale în contractele încheiate cu consumatorii Nr. 256 din 09.12.2011).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.