Juriştii
Ruslan Uskov


Partenerul Companiei Avocat


Sfera de activitate:

 • drept corporativ;

 • proces de arbitraj;

 • proces civil;

 • drept contractual;

 • însoţirea juridică a afacerii;

 • procesul de restructurare a structurii organizatorice;

 • analiză juridică şi auditul juridic;

 • soluţionare extrajuridică a litigiilor.


Motto-ul personal:

"Noi respectăm Clienţii companiei noastre şi respectăm Legea. Prioritatea activităţii noastre constă în apărarea intereselor Clienţilor noştri în Litera legii."

Administrator Executiv Тaisia Gherciu


Тaisia Gherciu


Administrator Executiv


Sfera de activitate:

 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate;

 • armonizarea relaţiilor dintre consultanţii companiei şi clienţi;

 • organizarea activităţii precontractuale;

 • ducerea tratativelor, circulaţia documentelor, inclusiv încheierea contractelor şi eliberarea facturilor;

 • controlul sumelor debitoare.


Motto-ul personal:

"Suntem recunoscători tuturor Clienţilor noştri şi sperăm să avem parte şi în continuare de o fructuoasă cooperare."

Avocat Svetlana Mantaluţa


Svetlana Mantaluţa


Director Financiar


Sfera de activitate:

 • drept bancar;

 • drept bugetar;

 • sprijin juridic şi contabilitate a afacerii;

 • complex de servicii de contabilitate şi juridice a reprezentanţelor;

 • restructurarea şi recuperarea financiară;

 • planificare fiscală şi de evaluare a politicii fiscale a companiei.


Motto-ul personal:

"Compania noastră dispune de suficientă experienţă în prestarea serviciilor juridice pentru susţinerea intrării companilor străine pe piaţa din Republica Moldova, precum şi asistarea activităţii ulterioare ai acestora."

Jurist Calos Vladislav


Calos Vladislav


Jurist


Sfera de activitate:

 • protecţie legală împotriva creditorilor;

 • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de control, inclusiv fiscale;

 • expertiza juridica a documentelor;

 • soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor;

 • asistenţă juridică la încheierea actelor juridice;

 • consultanță și asistență juridică referitoare la organizarea și funcționarea societăților comerciale și organizațiilor.

Contabil Baltaga Olga


Baltaga Olga


Contabil


Sfera de activitate:

 • ţinerea evidenţei contabile cu întocmirea actelor primare;

 • întocmirea şi predarea dărilor de seamă contabile şi declaraţiilor privind venitul organelor fiscale, organelor de statistică şi fondurilor extrabugetare;

 • gestionarea contului de decontare;

 • acordarea consultaţiilor privind întocmirea dărilor de seamă în conformitate cu standardele internaţionale;

 • reconstituirea evidenţei contabile.

Avocat Zaharcenco Serghei


Zaharcenco Serghei


Avocat


Sfera de activitate:

 • reprezentare în litigii;

 • servicii de mediere, negociere și asistență în vederea soluționării pe cale amiabilă a diferendelor;

 • instanţele specializate economice pe cauze civile, contencios administrativ atît la examinarea acestora în fond cît şi/sau în cadrul procedurilor de atac;

 • consultanță cu privire la acordurile de arbitraj;

 • dezbateri privind recunoașterea și executarea deciziilor arbitrale;

 • aviz juridic preliminar privind perspectivele de drept ale cauzei;

 • reprezentarea Clientului în instanţele judecătoreşti şi arbitrale.

Jurist Djervis Lainus


Djervis Lainus


Jurist


Sfera de activitate:

 • expertiza juridică a activității întreprinderii;

 • acompanierea juridică a tranzacțiilor cu imobilul;

 • înregistrarea reprezentanțelor companiilor străine;

 • înregistrarea, restructurizarea, şi lichidarea întreprinderilor;

 • înregistrarea produselor de proprietate intelectuală;

 • legalizarea cetățenilor străini;

 • suportul juridic în procesul de licențiere și certificare a serviciilor și bunurilor;

 • reprezentarea intereselor clienților în soluționarea situațiilor de conflict cu organele de stat și participarea în pregătirea și desfășurarea negocierilor;

 • pregătirea concluziilor juridice în diverse domenii ale dreptului;

 • consultații în domeniul dreptului ecologic și cel al muncii.

Contabil Jizdan Andrei


Jizdan Andrei


Contabil


Sfera de activitate:

 • înregistrarea faptelor economice, imediat și constant;

 • calculul corect și achitarea la timp a tuturor taxelor prevăzute de legislația în vigoare;

 • monitorizarea și informarea permanentă a clienților privind: debitorii, datoriile către contractori, veniturile și cheltuielile, datorii față de bugetul public național etc.

 • consultanță privind optimizarea cheltuielilor, impozitelor și taxelor;

 • asistență în identificarea strategiilor pentru folosirea optimă a resurselor şi sporirea eficienţei activităţii economice ulterioare;

 • informarea permanentă şi în timp util a conducerii entității privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil;

 • asigurarea întocmirii rapoartelor financiare, fiscale, statistice în timp oportun și într-o manieră eficientă.

Auditor Popovici Aliona


Procopenco Aliona


Auditor


Sfera de activitate:

 • îndeplinirea a funcţiilor cenzorului/comisiei de cenzori;

 • organizarea, restabilirea şi ţinerea a evidenţei contabile;

 • acordarea a asistenţei la automatizarea evidenţei contabile;

 • expertiză contabilă;

 • planificarea fiscală şi calcularea al obligaţiilor de plată la buget, întocmirea a declaraţiilor fiscale;

 • consultanţă şi deservire informaţională în probleme ce ţin de domeniul legislaţiei financiare şi fiscale.

Contabil Eremciuc Dina


Eremciuc Dina


Contabil


Sfera de activitate:

 • formarea politicii de evidenţă;

 • organizarea evidenţei contabile;

 • planificarea fiscală, analiza cadrului impozabil;

 • optimizarea plăţilor fiscale (impozitul pe venit persoane fizice şi juridice, TVA, taxe locale);

 • expertiza actelor de control şi a hotărârilor organelor fiscale privind impunerea sancţiunilor, pregătirea încheierilor relevante şi reprezentarea intereselor în organele fiscale.
© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.